Läänemaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev

T
Kuupäev17.05
Algusaeg 13:00
Kestus 03:00
Toimumiskoht Randlase saal
Lisainfo

Teisipäeval, 17. mail algusega kell 13.00 toimub Läänemaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev, mida teostatakse koostöös Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Üritusele on oodatud Läänemaa kohalike omavalitsuste (KOV) ja KOV hallatavate asutuste töötajad.

Teabepäevade läbiviimise eesmärk on toetada kohalike omavalitsuste ja KOV hallatavate asutuste töötajaid nende igapäevatöös, tutvustades riigi poolt pakutavaid tegevusi ja võimalusi tagasipöördujatele, uussisserändajatele ja vähelõimunud püsielanikele. Näiteks räägime eesti keele õppimise võimalustest, kohanemisprogrammist, sihtgruppidele suunatud toetustest ja nõustamisteenustest. Teabepäeva teises pooles keskendume juhtumite arutamisele. Puudutame ka Ukraina sõjapõgenike olukorda Eestis.

*tagasipöörduja – välisriigist Eestisse tagasi elama asunud Eesti kodanik või välisriigis sündinud eesti rahvusest isik

*uussisserändaja – vähem kui viis aastat Eestis seaduslikult elanud välismaalane, kellele on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel

*vähelõimunud püsielanik – elanik, kelle põhiline suhtluskeel pole eesti keel ja kes ei tunne kuuluvust eestikeelsesse inforuumi ja kogukonda

Omades rohkem teadmisi, on võimalik sihtgruppi kuuluvaid elanikke suunata olemasolevatesse tegevustesse ja selle kaudu toetada tõhusamat kohanemist ja lõimumist kohalikku kogukonda. Tegu on olulise ennetustööga, mis toetab tagasipöördujate, uussisserändajate ja vähelõimunud püsielanike paremat hakkamasaamist kogukonnas. Ühtlasi suurendab ka nende tahet kogukonda kuuluda ja omapoolselt selle arengusse panustada.

Teabepäevale saab ennast registreerida selle lingi kaudu – https://forms.gle/jjGw1CUJzmAGasbw8

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.

Piletiinfo