Põhimäärus

1. Üldsätted
1.1. Haapsalu kultuurikeskus (edaspidi: Kultuurikeskus) on Haapsalu linna asutus. (18.12.1998 otsus nr 113)
1.2. Kultuurikeskusel on oma eelarve, mille kinnitab Haapsalu Linnavolikogu, ning pangaarve.
1.3. Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Haapsalu Linnavolikogu ja Haapsalu Linnavalitsuse normatiivaktidest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
1.4. Kultuurikeskusel on oma nime ja sümboolikaga pitsat.
1.5. Kultuurikeskuse asukoht on Haapsalus, postiaadress on Posti 3, 90510 Haapsalu, Eesti Vabariik. (27.01.2006 otsusega nr 35)

2. Põhiülesanded
Kultuurikeskuse põhiülesanded on:
2.1. professionaalse kultuuri vahendamine, festivalide, massipidustuste, kontsertide, teatrietenduste, seminaride, kursuste, konverentside, näituste, näitusmüükide ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
2.2. paikkondliku kultuuri edendamine, klubide ja huviringide tegevuse korraldamine ja nende nõustamine, kultuurialane koostöö linnas asuvate mittetulundusühingute, seltside, sihtasutuste, koolide huviringide ning äriühingutega, vähekindlustatud elanikkonna kultuuriprotsessis osalemise võimaldamine;
2.3. Haapsalu eripära ja ajaloo uurimine ning propageerimine, kohaliku kultuuritarbija huvitatavuse ja nõudlikkuse kasvatamine, kultuurimälu säilitamine (kultuuritegevuse kroonika);
2.4. Haapsalu Linnagalerii töö korraldamine; (27.01.2006 otsus nr 35)
2.5. KEHTETU 27.01.2006 otsus nr 35)
2.6. toitlustus-, kaubandus- ja vahendustegevuse korraldamine Kultuurikeskuses; (27.01.2006 otsus nr 35)
2.7. reklaamkuulutuste paigaldamine;
2.8. Kultuurikeskuse hoone valitsemine s.h üürilepingu alusel kasutada antud ruumide üürnikele valitsemisega seotud teenuste pakkumine”. (27.01.2006 otsus nr 35)

3. Õigused
Kultuurikeskusel on õigus:
3.1. saada teistelt linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt andmeid, mis on vajalikud Kultuurikeskusele pandud ülesannete täitmiseks;
3.2. esitada oma pädevusse kuuluvate küsimuste kohta Haapsalu Linnavalitsuse õigusaktide eelnõusid;
3.3. moodustada erialaste küsimuste lahendamiseks komisjone ja töögruppe;
3.4. osutada isikutele tasulisi teenuseid vastavalt Haapsalu Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale;
3.5. omaniku nõusolekul rentida oma valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjadele;
3.6. pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes läbirääkimisi teiste isikutega ning sõlmida nendega lepinguid. 

4. Vara ja finantseerimine
4.1. Haapsalu Kultuurikeskuse vara koosneb linnavalitsuse poolt tema valdusse ja kasutusse antud varast ja rahalistest vahenditest. (27.01.2006 otsus nr 35)
4.2. Kultuurikeskuse finantseerimise allikad on:
4.2.1. linnaeelarve;
4.2.2. põhitegevusega kaasnevast ja seda toetavast majanduslikust tegevusest saadav tulu;
4.2.3. pääsmete müügist laekuv tulu;
4.2.4. laekumised sihtfondidest ja kapitalidest;
4.2.5. annetused ning muud tulud;
4.3. Kultuurikeskus kasutab teenitud rahalisi vahendeid käesolevas põhimääruses kehtestatud ülesannete täimiseks.

5. Raamatupidamine, aruandlus ja kontroll
5.1. Kultuurikeskus esitab eelarve projekti Haapsalu Linnavalitsusele.
5.2. Kultuurikeskuse eelarve kinnitab Haapsalu Linnavolikogu.
5.3. Kultuurikeskus peab majandustegevuse kohta lõpetatud raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja esitab aruandeid vastavalt kehtivale korrale.
5.4. Kultuurikeskus annab eelarve täitmisest ja tegevusest aru Haapsalu Linnavalitsusele.

6. Juhtimine ja töökorraldus
6.1. Kultuurikeskuse tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist Haapsalu Linnavalitsus linnapea ettepanekul.
6.2. Direktori ametipalga ja ametijuhendi kinnitab Haapsalu Linnavalitsus.
6.3. Kultuurikeskuse direktor:
6.3.1. juhib Kultuurikeskuse tööd ja vastutab Kultuurikeskusele pandud ülesannete ja kohustuste täitmise eest, võtab tööle ja vabastab töölt Kultuurikeskuse töötajad ning kinnitab ametijuhendid.
6.3.2. rakendab abinõusid Kultuurikeskuse majandusliku ja tehnilise baasi arendamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
6.3.3. annab oma pädevuse piires käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
6.3.4. määrab töötajate palgad ettenähtud vahendite piires vastavalt linnavalitsuse poolt kinnitatud koosseisule ja ametikohtade arvule; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud Kultuurikeskuse koosseisuliste ja koosseisuväliste töötajatega; korraldab töötajate töö tasustamise vastavalt sõlmitud töölepingutele, ametikohtade täitmiseks võid direktor välja kuulutada konkursi;
6.3.5. kinnitab töösisekorra eeskirja;
6.3.6. esindab Kultuurikeskust suhetes teiste isikutega;
6.3.7. sõlmib oma pädevuse piires lepinguid ja kokkuleppeid;
6.3.8. omab allkirjaõigust finantsdokumentidele.
6.4. Direktorit asendab tema äraolekul linnapea poolt määratud asendaja.
6.5. Kultuurikeskuse efektiivsema juhtimise tagamiseks võib Haapsalu Linnavalitsus moodustada kolme kuni viie liikmelise Kultuurikeskuse nõukogu, kelle üldine ülesanne on Kultuurikeskuse töö hindamine ja põhisuundade kavandamine. Nõukogu täpsem töökorraldus ja ülesanded kehtestab Haapsalu Linnavalitsus. (27.01.2006 otsus nr 35)

7. Põhimääruse täiendamise ja muutmise kord
7.1. Kultuurikeskuse põhimäärust täiendab ja muudab Haapsalu Linnavolikogu.

8. Reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine
8.1. Kultuurikeskuse reorganiseerib või tegevuse lõpetab Haapsalu Linnavolikogu